Proces Gemeente

Hieronder volgen de contactmomenten met de gemeente die betrekking hebben op de aanvraag omgevingsvergunning.

Aanvraag vooroverleg
 • Indienen van het voorlopig ontwerp via de ambtenaar of de OLO (omgevingsloket online).
 • Een commissie toetst of het ontwerp voldoet aan de redelijke eisen van welstand.
 • De betrokken ambtenaar toetst het ontwerp aan het bestemmingsplan.
 • Indien wenselijk, licht AL architecten het plan toe in de commissie.
 • Schriftelijke bevestiging (advies) van de gemeente dat het plan voldoet.
 • Voor het vooroverleg staan van rechtswege geen maximaal aantal weken waarbinnen de gemeente moet reageren.
Indienen aanvraag omgevingsvergunning
 • Als alle documenten compleet zijn, wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend door AL architecten.
 • Hiervoor hebben we het BSN (Burger Service Nummer) en huidige adres van één van de opdrachtgevers nodig.
 • Er komt een bevestiging van de gemeente dat de aanvraag ontvangen is en in behandeling wordt genomen. Vanaf deze datum gaan de 8 weken termijn in waarbinnen de gemeente een advies moet uitbrengen. Echter, de gemeente kan ook nog gebruik maken van een uitstelperiode van 6 weken. Dit gebeurt als de gemeente erg druk is en de aanvragen niet op tijd kan afhandelen.
 • De gemeente kijkt of de aanvraag compleet is en kan een verzoek indienen tot het vertrekken van aanvullende gegevens. De periode van verzoek tot het verstrekken van de gegevens heeft een opschortende werking.
 • De gemeente controleert het tekenwerk.
 • Welstand toetst ook nog een keer het ontwerp maar dit is meer een administratieve afhandeling omdat plan bij het vooroverleg al getoetst is.
 • De gemeente geeft een positief advies en verleent de omgevingsvergunning.
 • Na de 6 weken bezwaartermijn (voor belanghebbenden) wordt deze onherroepelijk.
 • Tijdens en na de bouw kan een ambtenaar op locatie controleren.