Privacyverklaring

AL architecten verklaart de persoonsgegevens van haar relaties te verwerken en te beschermen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mei 2018.

We bewaren persoonsgegevens voor zakelijke communicatie en om te kunnen voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Het betreft uitsluitend gegevens die onze relaties actief aan ons verstrekken of die via openbare bronnen zoals de website van een relatie verkrijgbaar zijn.

AL architecten verwerkt in eigen beheer en handmatig (zakelijke) NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en functie in haar adressenbestand en bewaart deze tot uiterlijk tien jaar na beëindiging van de relatie. We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de relatie en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
AL architecten neemt passende maatregelen om ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en misbruik tegen te gaan. Via info@alarchitecten.nl zijn de door ons bewaarde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Algemeen

AL architecten respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, adviseurs en overige personen. Omdat wij met deze gegevens op een volledig transparante manier willen omgaan, hebben wij in het kader van het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en een privacybeleid geformuleerd en in onze organisatie geïmplementeerd.

Voor aanvullende, algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
De op onze website www.alarchitecten.nl gepubliceerde privacyverklaring is de meest recente verklaring en de enige die van toepassing is.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is AL architecten, gevestigd te Ter Pelkwijkpark 18, 8011 SH in Zwolle, KvK-nummer 69161585.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door AL architecten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AL architecten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN-nummer (uitsluitend nodig en te gebruiken voor vergunningsaanvragen)

Registratie persoonsgegevens

AL architecten gaat zorgvuldig met uw persoonsgegeven om. We zorgen voor goede en up-to-date beveiliging van onze systemen, zoals een beveiligde internetverbinding en antivirussoftware op onze server en computers. In het arbeidscontract van onze medewerkers is vastgelegd dat zij op een vertrouwelijke manier met persoonsgegevens moeten omgaan. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun functie. In de voorwaarden van onze overeenkomsten met u, is vastgelegd dat wij op een vertrouwelijke omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Op grond van artikel 13, lid 2 sub b van de AVG heeft u recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens van u. Tevens mag u deze door ons laten corrigeren of verwijderen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AL architecten en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en waarop een adres staat vermeld waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na uw verzoek krijgt u reactie op uw verzoek. Desgewenst kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijn gegevens

De door ons verwerkte en geregistreerde persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard: dit geschiedt tijdens de termijn dat we onze diensten aan u leveren en alleen tijdens de periode die wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens AL architecten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Het delen van gegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeengekomen doeleinden.

Zo maken wij o.a. gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het verzorgen van berekeningen en aanvullende tekeningen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Den Haag is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze verklaring, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contactgegevens

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u een klacht naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens of onze beslissing over uw verzoek? Stuur een e-mail naar info@alarchitecten.nl of een brief naar:

AL architecten
Ter Pelkwijkpark 18
8011 SH Zwolle

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 24 mei 2018 tot nader order.